Actualiteiten

Zomerzangavonden 2022

Twee zomers was het in Dwingeloo stiller dan normaal, omdat er vanwege corona niet gezongen mocht worden. In 2022 is alles gelukkig weer als vanouds. In de Brug-Es Kerk worden er 6 dinsdagen op een rij Zomerzangavonden georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten waarop uit een lange lijst van bekende en favoriete kerkliederen door de aanwezigen een lied mag worden gekozen om uit volle borst met elkaar te zingen. Klik hier om het programma te bekijken. Ook zijn alle data terug te vinden in onze kalender. Klik hier voor de kalender.

Oud Papier Dwingeloo

Het oude papier in Dwingeloo wordt een keer in de maand op een dinsdag na 18:00 uur door vrijwilligers opgehaald. De eerstvolgende keer is op dinsdag 31 mei 2022. Wilt u het papier gebundeld of in dozen, zoveel mogelijk bij elkaar, langs de kant van de weg zetten? In de buitengebieden rijden de ophaalwagens al vanaf 15:00 uur.

Thema-avond 2 juni 2022: Een kerk die kan.

“Hoe kun je kerk-zijn in je dorp en in de buurt?

Een actueel onderwerp omdat er in Nederland voor het eerst meer niet-gelovige dan gelovige

mensen zijn.

Marten van de Meulen zal spreken over het thema: ‘Een kerk die kan!’ Over de verbinding tussen de kerk en je buurt. Marten van der Meulen is in Assen de pioniersgemeente Assen Zoekt gestart, en heeft een boek geschreven over dit thema: ‘Zoek de bloei van je buurt!’

Deze avond is gratis en voor iedereen.

Wanneer: 2 juni om 20.00u, koffie vanaf 19.45u

Locatie: Brug-Es Kerk, brugesakker 26

Er zal na afloop een collecte zijn voor de pioniersgemeente Assen Zoekt

Herdenking op 4 mei 2022

Programma:  ‘Vrijheid in verbondenheid’

georganiseerd door
de Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo
en de Brug-Es Kerk Dwingeloo
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Brug-Es Kerk

 

PROGRAMMA 4 MEI 2022

19.00 uur  
Welkom door ds. M. de Jager.

19.05 uur    Muziek door Ronald Knol.

 

19.10 uur   
Foto’s/film van de kranslegging op het Holtien en aan de Spieregerweg.

19.15 uur
Het verhaal van Freek Wiechers over onderduikers in Eemster.

19.25 uur 
Orgelmuziek door Ronald Knol.

19.30 uur 
Enkele woorden voor de herdenking door ds. M. de Jager

19.40 uur
Lopen richting de Brink.
U kunt zich nu aansluiten bij de stille tocht naar de gedenksteen op de Brink bij het voormalige gemeentehuis.
Ondertussen speelt Ronald op het orgel.

19.50 uur 
Bij het monument.

19.51 uur
Burgemeester Jager zal spreken namens de gemeente Westerveld.

19.56 uur
Kranslegging door burgemeester Jager en een vertegenwoordiger van SDA.

19.58 uur 
De ‘last post’ wordt geblazen door Hein de Vries.

20.00 uur
Herdenking, 2 minuten stilte.

20.02 uur 
Het Wilhelmus wordt gezongen.

20.05 uur    
Gelegenheid voor een ieder om bloemen te leggen.

20.08 uur
Einde  en terugwandelen naar de Brug-es Kerk.

Hulp nodig voor een hulphond

Net voordat Yadiel, de hulphond in opleiding van Hilde van der Burg, officieel aan het werk zou gaan, is hij ernstig ziek geworden. Helaas moest de dierenarts hem uit zijn lijden verlossen. Dit zorgde uiteraard voor veel verdriet, maar het verlies van deze hulphond in opleiding levert ook praktische problemen op voor Hilde.

Haar huidige hulphond is echt toe aan pensioen. Het gevolg is dat de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van Hilde in het gedrang komt. Zonder hulphond zijn alledaagse zaken voor Hilde onbereikbaar. Doordat een hulphond die niet aan het werk gaat ook niet vergoed wordt, heeft Hilde een groot financieel tekort. De kosten voor aanschaf en opleiding van Yadiel waren immers al wel gemaakt, maar worden nu niet vergoed.

Daarom starten wij een crowdfunding actie om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor zowel de aanschaf als ook de opleiding van een nieuwe hulphond voor Hilde. De kosten hiervoor zijn rond de € 5000,- We kunnen jouw/uw hulp heel erg goed gebruiken.

Door de QR-code te scannen kun je een geldbedrag overmaken. Alle kleine en grote giften helpen om een nieuwe hulphond werkelijkheid te maken. De gift komt op rekening van de Diaconie Gereformeerde kerk te Dwingeloo o.v.v. Donatie Actie Hulphond.

Omdat de crowdfunding actie mede wordt georganiseerd door de Diaconie van de Brug-Es kerk, is de gift volgend jaar aftrekbaar via de Belastingdienst. Via Facebook pagina: Hulphond voor Hilde, kan de crowdfunding worden gevolgd. Er zullen regelmatig updates worden gepost.

 

 

Nieuw in de kerk?

Voor de coronacrisis waren we gewend om nieuwe leden welkom te heten tijdens een dienst. De afgelopen jaren is dat, door de digitale diensten, blijven liggen. Daarom is er D.V. 8 mei tijdens de dienst een welkomstmoment voor alle leden die zich sinds het begin van de coronacrisis bij onze gemeente hebben aangesloten. De betreffende leden worden hiervoor door hun wijkouderling persoonlijk uitgenodigd.

Misschien ben je (nog) geen lid van onze gemeente, maar lees je wel de nieuwsbrief en/of volg je de digitale diensten. We maken graag nader kennis, en na afloop van de dienst van 8 mei is er een moment om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met een ouderling en de dominee over vragen rondom de kerk.

Heeft u mensen in uw omgeving waarvan u weet dat ze tijdens de coronacrisis (digitaal) zijn ‘aangehaakt’? Of die nieuw in Dwingeloo zijn en op zoek zijn naar een kerk? Dan is 8 mei een uitgelezen kans om ze eens mee te nemen.

Is je paspoort getekend?

Volgende week zondag, 1 mei, vindt er een speciale dienst plaats. Deze dienst is gevuld met liederen van Johannes de Heer. Dat zijn liederen die al generaties lang het geloof inspireren. Hoe kan het dat juist deze liederen de harten zo weten te raken? Wie was Johannes de Heer eigenlijk, en wat kunnen we van hem leren voor ons eigen geloof? Daarover denken we samen na, en we gaan uiteraard ook samen zingen onder begeleiding van Ronald Knol en Harold Kooij.

Het thema van de dienst is ‘is je paspoort getekend?’ Jong en oud is van harte welkom. Nodigt u ook mensen uit uw omgeving uit?

Als er een lied uit de bundel van Johannes de Heer is die een bijzondere plek in uw leven heeft, dan kunt u dit lied t/m woensdag 27 april doorgeven aan ds. Mark de Jager (predikant@brugeskerk.nl, 0627655799). We proberen uw lied dan een plekje in de dienst te geven.

Kruisgang door Dwingeloo

Een bijzondere tocht door het dorp
In de Lijdenstijd – en met name in de Stille Week voor Pasen – wordt er stilgestaan en nagedacht over weg die Jezus ging vanaf het moment dat hij met Hosanna werd ingehaald in Jeruzalem tot en met zijn veroordeling en terechtstelling op de dag die Goede Vrijdag wordt genoemd.

Afgelopen vrijdag 15 april 2022 werd er een bijzondere tocht, een soort kruisgang, door het dorp Dwingeloo gelopen met schoolkinderen, hun ouders en belangstellenden. De tocht begon op het schoolplein van de Fontein en de Storkschool. Daarna ging de tocht over de Heuvelenweg (een kleine herinnering aan de heuvel van Golgotha) via de Kleine Brink naar de Brug-Es Kerk. Aan het begin en aan het einde van de tocht werden delen uit het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen uit de Kinderbijbel verteld. Een beeldverslag is te vinden in het fotoarchief. Klik daarvoor hier.

Belijdenisfeest

Zondag 10 april 2022 was een feestelijke dag! Elf jonge mensen deden openbare belijdenis van hun geloof. Dat betekent dat ze uitspreken dat ze weten dat God hen roept tot geloof, dat ze Jezus als Redder hebben leren kennen en actief onderdeel willen zijn van de gemeente. Van de feestelijkheden zijn opnamen gemaakt die terug te zien zijn via Kerk-TV en Uitzending gemist. Een fotoreportage is te bekijken door hier te klikken.

Dopen in het Blauwe Meer

Belijdenis en doop
Zondag 10 april leggen elf broeders en zusters in onze gemeente Openbare Belijdenis af van hun geloof. Dat betekent dat ze uitspreken dat ze weten dat God hen roept tot geloof, dat ze Jezus als Redder hebben leren kennen en actief onderdeel willen zijn van de gemeente.
Voor een deel van deze elf is hun belijdenis een antwoord op hun opvoeding in de Brug-Es Kerk. Jaren geleden zijn ze in ons midden gedoopt, ze mochten groot worden in de kerk, en zeggen nu “ja en amen” op hun doop.
Een aantal anderen zijn op latere leeftijd tot geloof gekomen. God heeft hen opgezocht, en we mogen hen als nieuwe broeders en zusters welkom heten in ons midden. Eén van hen is als tiener tot geloof gekomen en heeft via haar vriend kennisgemaakt met onze gemeente. Zij heeft de Heilige Doop aangevraagd en als kerkenraad zijn we daar enorm blij mee.
Onderdompeling
De dopeling wenste gedoopt te worden door onderdompeling. In de Brug-Es Kerk zijn we gewend om te dopen met besprenkeling, maar in de tijd van de Bijbel en ook vandaag nog wereldwijd, worden mensen gedoopt door kopje onder in het (open) water te gaan. Het Griekse woord voor ‘doop’ (baptizo), betekent ook letterlijk “ondergaan”. Dopen door onderdompeling is in de PKN bij de doop van volwassenen mogelijk. Dit kan wanneer iemand als kind nog niet gedoopt is.
Dienst bij het Blauwe Meer
We vinden het belangrijk dat de doop midden in de gemeente plaatsvindt, omdat de dopeling – net als de andere nieuwe belijdende leden – de wens en belofte uitspreekt actief deel te worden van onze gemeente. De Brug-Es Kerk ligt echter niet aan het water. Daarom was er zaterdag 9 april 2022 om 16:00 uur een korte kerkdienst bij het Blauwe Meer. Tijdens deze korte kerkdienst heeft de dopeling de doopvragen beantwoord en is gedoopt. Van deze doop zijn opnamen gemaakt, zodat de hele gemeente getuige kan zijn van deze doop. Voor de meesten van ons is deze vorm van dopen nieuw. Laten we opnieuw onder de indruk te raken van de betekenis van de doop.
Uit het doopformulier
De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van de drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen.
Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt.
Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn.
Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt.

Foto’s van de doopplechtigheid bekijken? Klik hier.

Themalezing: Geloof en wetenschap

God heeft het eerste woord, Hij heeft in de beginnen het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, Zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin.

(Gezang 1 – Liedboek voor de Kerken, 1973)

Donderdag 31 maart werd de eerste lezing gegeven uit een serie van vier over onderwerpen die met geloven en geloofsvragen te maken hebben.

De avond werd geopend door Annemieke Bams van de ‘Voorbereidingscommissie thema-avonden’.

De eerste lezing over ‘Geloof en wetenschap’ werd gegeven door ds Mark de Jager.

Hij vertelde o.a. uit eigen ervaring over de archeologische waarde van bodemvondsten in Israël, die de geschiedkundige verhalen in de bijbel bevestigen. De religieuze waarde van de bijbel is echter groter en overstijgt de geschiedkundige waarde. Maar de geschiedkundige informatie is in veel gevallen de basis voor de religieuze verhalen, maakt ze realistischer en daarmee geloofwaardiger.

De opkomst liet enigszins te wensen over, maar de grote betrokkenheid maakte dat weer goed. Zie ook het Fotoalbum.

De volgende lezingen gaan over: Wie is je naaste, Duurzaamheid en Verdieping in de Bijbel.

Iedereen die interesse heeft is welkom, ongeacht of je wel of niet bij de kerk bent aangesloten of een religieuze achtergrond hebt.

Kerken voor Oekraïne

Persbericht

Westerveldse kerken stellen overdag ruimtes beschikbaar voor Oekraïnse vluchtelingen. Helpt u mee?

Gezien de situatie in Oekraïne is in onze omgeving waarschijnlijk binnenkort ook een stroom vluchtelingen te verwachten. De gemeente Westerveld bereidt zich voor om vluchtelingen te huisvesten. De Brug-Es kerk in Dwingeloo en De Kruiskerk in Diever stellen ruimtes beschikbaar om zo overdag een ontmoetingsplek/uitvalsbasis te creëren voor Oekraïnse burgers die hier worden gehuisvest. Dit doen zij vanuit de gedachte dat het fijn moet zijn elkaar daar als vluchtelingen te ontmoeten, je eigen taal te kunnen spreken, maar ook als basisvoorziening (taalles, tijdsbesteding). Dit doen zij in samenwerking met alle kerken van Westerveld.

Meehelpen

Het wordt waarschijnlijk een lange adem, waar alle hulp van de inwoners van de gemeente Westerveld welkom is. Wilt u een bijdrage leveren? Meld u dan aan als vrijwilliger via oekrainehulp@gmail.com. Vermeld hierbij alstublieft uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, welke locatie uw voorkeur heeft om te helpen (Diever of Dwingeloo) en waaraan u een bijdrage zou willen leveren. Denk hierbij aan de volgende categorieën:

  • Wegwijs in Nederland (les)
  • Vervoer/ hand en spandiensten.
  • Jeugdactiviteiten
  • Ondersteuning bij activiteiten
  • Gastheer/-vrouw

Namens de gezamenlijke kerken in Westerveld.

Feest bij CGZ Halleluja

Dinsdag 22 maart 2022 was een feestelijke dag voor de Christelijke Gemengde Zangvereniging Halleluja te Dwingeloo. Opgericht in 1914, bestaat zij al meer dan 100 jaar. Maar dat was niet de reden om het feestje te organiseren.  Tijdens de – door corona twee jaar uitgestelde – jaarvergadering werd er deze keer aandacht besteed aan een memorabel moment. De huidige voorzitter van het koor: Freek Wiechers, jubileerde als 60-jarig lid van CGZ Halleluja. Reden genoeg om een verslaggever van de Meppeler Courant krant uit te nodigen, die het eervol opspelden van een ereteken van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond door dhr. Frits de Vries (vertegenwoordiger van de KCZB) kon verslaan. De oprecht verraste heer Wiechers werd daarna door zijn dochter gefeliciteerd. Daar bleef het niet bij, want de dames Anneke Brinksma en Adri Klein – van der Boon werden in de bloemetjes gezet wegens hun 40-jarig lidmaatschap. Als hekkensluiters werden Tinie en André de Groot geluk gewenst met hun 12½ jarig lidmaatschap.

Het koor Halleluja bestaat op dit moment uit 25 leden verdeeld over vier zangstemmen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Om het voortbestaan van de vereniging te garanderen is aanvulling van de zangstemmen gewenst. Vijf redenen om te zingen: zingen heeft effect op je hele lijf, zingen vermindert stress, zingen versterkt het gevoel van controle, zingen kun je thuis doen, iedereen kan zingen…

Muziektherapeut Anneke Naaijkens-Doek: “Ik merk het iedere repetitie weer aan de spirit en het  enthousiasme in de groep; zingen maakt emoties los, zorgt voor plezier en de meeste van onze zangers gaan met meer energie naar huis dan ze bij binnenkomst hadden.”

Kom gewoon eens een avondje zingen en wie weet word je daarna lid van ons koor.

Repetitieavond: iedere dinsdag 19:45 uur in de Brug-Es kerk.

Aanmelden: 0521-592902 (secretaris).

Wil je nog meer foto’s zien van de feestelijke jaarvergadering, klik dan hier.

Koffie drinken na de dienst

Alle kerkbezoekers, dus ook als u bij ons als gast bent, worden van harte uitgenodigd om na de dienst koffie, thee of ranja te drinken en elkaar te ontmoeten. We zijn blij dat dit weer mogelijk is.

Liturgische schikkingen

Tijdens de veertigdagentijd (6 maart t/m 17 april 2022) werden er liturgische schikkingen gemaakt. Deze zijn in het fotoarchief in een album bewaard. Voor het album, klik hier.

Vrij inlopen op woensdagmiddag!

De Brug-Es kerk is elke woensdag van 15-17 uur open voor wie even binnen wil lopen, om stil te worden, een kaarsje aan te steken of te bidden.

Of je nu lid bent van de kerk of niet, of je nu gelovig bent of niet, we hebben allemaal te maken met angst, zorgen of drukte. Het nieuws uit de samenleving maakt veel mensen bezorgd en verdrietig. Als kerk willen we aan onze dorpsgenoten de ruimte bieden om even stil te worden. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig waarmee je een gesprekje kan voeren als je de behoefte hebt om je hart te luchten.