Privacyverklaringen Brug-Es Kerk

De Brug-Es Kerk heeft een aantal privacyverklaringen opgesteld. De (algemene) privacyverklaring Brug-Es Kerk kunt u hier downloaden. De privacyverklaring ten aanzien van onze website en het privacy-protocol ten aanzien van de uitzendingen via KerkTV zijn hierna te lezen.

Privacyverklaring website

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van de Gereformeerde (PKN) gemeente Brug-Es Kerk te Dwingeloo.
Met deze verklaring geeft de Gereformeerde (PKN) gemeente Brug-Es Kerk te Dwingeloo invulling aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), die er 25 mei 2018 van kracht is.

Gereformeerde (PKN) gemeente Brug-Es kerk te Dwingeloo
Contact via: scriba@brugeskerk.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Brug-es kerk te Dwingeloo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Brug-Es Kerk te Dwingeloo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. De Brug-Es Kerk te Dwingeloo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

De Brug-es kerk te Dwingeloo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Delen met anderen

De Brug-Es Kerk te Dwingeloo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak/overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Brug-Es Kerk te Dwingeloo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Brug-Es Kerk te Dwingeloo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden in principe niet aan derden verstrekt, behoudens een eventuele wettelijke verplichting daartoe.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Gereformeerde (PKN) gemeente Brug-Es Kerk te Dwingeloo, ter attentie van de scriba, en wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Privacyverklaring website is hier te downloaden.

Privacy-protocol uitzendingen via KerkTV

 1. De Gereformeerde Brug-Es Kerk te Dwingeloo zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via www.kerkdienstgemist.nl. De beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de gemeenteleden, de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende gemeenteleden.
 2. De opnames dienen voor mensen die niet naar de kerk toe kunnen vanwege de gezondheid of andere redenen. Ook kunnen mensen vanaf hun vakantieadres meekijken en meeluisteren met de diensten in de eigen gemeente. Ten slotte draagt het uitzenden van kerkdiensten bij aan het missionaire doel van de kerk, namelijk bezoekers en belangstellenden in contact brengen met het Evangelie.
 3. Uitzendingen zijn tot maximaal 1 maand na de dienst voor iedereen beschikbaar via www.kerkdienstgemist.nl of via de kerkdienstgemist-app voor tablet en/of smartphone.
 4. In het gebouw van de Brug-Es Kerk hangt een bordje bij de ingang die bezoekers erop wijst dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond zullen worden via internet. Ook op de website van de Brug-Es Kerk wordt dit duidelijk gemaakt.
 5. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
 6. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet herkenbaar in beeld komen, kunnen in de kerkzaal plaatsnemen op de achterste rij in de zijvleugel en rechtsonder van het orgel.
 7. Aan personen die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden wordt zoveel mogelijk vooraf gemeld dat de diensten worden uitgezonden. Bij de gemeenteleden is inmiddels algemeen bekend dat kerkdiensten publiekelijk worden uitgezonden.
 8. Gemeenteleden en derden die een bijdrage leveren in een kerkdienst, worden vooraf door de scriba op de opname gewezen en voor close-up opnames om toestemming gevraagd. Als er geen toestemming is, wordt een totaalbeeld getoond. De Ouderling van Dienst meldt dit voor aanvang van de dienst aan het dienstdoende KerkTV-lid.
 9. De organisatie van bijzondere diensten, waaronder zomerzangavonden, rouw- en trouwdiensten en overige, draagt zorg voor toestemming van live uitzending. Bij live uitzending wordt een totaalbeeld getoond. Aan medewerkenden wordt voor close-up opnames om toestemming gevraagd De organisatie meldt dit d.m.v. het toestemmingsformulier voor aanvang aan het dienstdoende KerkTV-lid.
 10. Gastpredikanten worden van tevoren via de scriba ingelicht over de uitzending.
 11. Een exemplaar van deze regeling wordt in het gebouw van de Brug-Es Kerk opgehangen, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.
 12. Problemen of bezwaren tegen specifieke uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

Het Privacy-protocol uitzendingen via KerkTV is hier te downloaden.