Verkiezing predikant

Posted by Webredactie MM, With 0 Comments, Category: Activiteiten,

Op donderdag 8 oktober jl. heeft het stembureau, bestaande uit Nely van Noord en Jenda Pierik namens de kerkenraad, en Henrieke Reiber en Henk Loman namens de gemeente, belast met de telling van de uitgebrachte stemmen, verslag gedaan aan de kerkenraad.
Van de 374 aangeschreven stemgerechtigde gemeenteleden hebben 254 leden hun stem uitgebracht.
Uitslag:  253 Ja1 nee0 blanco.
Wat fijn dat zoveel gemeenteleden hebben gereageerd en op deze manier hebben laten zien dat er grote betrokkenheid is bij onze gemeente.

O.b.v. kerkorde ordonnantie 3-4-7 is ruim voldaan aan een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen om proponent Mark de Jager gekozen te verklaren.
Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.