Wat wij geloven

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Deze tekst uit Openbaring 1: 8 (NBV) loopt letterlijk en figuurlijk als een rode draad door onze gemeente. Het omega-teken kom je op verschillende plaatsen in de kerk tegen, zoals op de avondmaalstafel, de steen bij de ingang en in het logo.

Een samenvatting van wat wij belijden staat in de Apostolische Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
op de derde dag wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden; wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven.

Wil je meer weten over God en Jezus?

Online
Er zijn websites die veel informatie geven. Misschien is www.ikzoekgod.nl of www.waaromjezus.nl dan iets voor jou.

Alpha-cursus
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.
In de buurt van Dwingeloo wordt regelmatig een cursus opgestart; meer informatie is te vinden op hun website.

Het Nieuws Huis Diever
Op 12 januari 2013 zijn de deuren van het Nieuws Huis in Diever opengegaan. Het is een inloophuis waar je je verhaal kunt doen en waar je gastvrij zal worden ontvangen. Ook kun je daar terecht voor boeken, cd's, dvd's en leuke cadeaus voor jong en oud.
Meer informatie is de vinden op de website van Stichting Geloven & Zo.