Wie zijn we

In de Brug-Es Kerk willen we met elkaar een levende gemeente zijn en samen het lichaam van Jezus Christus vormen. Zoals één lichaam bestaat uit verschillende delen, met verschillende taken, zo vormen wij als gemeente één lichaam. Iedereen heeft hierin met zijn/haar eigen talent een belangrijke plaats en kan meedoen.

Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen.

1 Korintiërs 12 : 19-20 (Bijbel in Gewone Taal)

De Brug-Es Kerk bestaat uit ongeveer 475 leden. In de grafiek hiernaast kan je de leeftijdsverdeling zien. We zijn blij dat de jongeren in onze gemeente goed vertegenwoordigd zijn.

Het ledenbestand is verdeeld over 8 wijken, die elk hun eigen wijkteam hebben (ouderling, diaken en contactdame/-heer). Dit team bezoekt gemeenteleden en is betrokken bij mooie, maar ook bij verdrietige gebeurtenissen.

Zingen en ontmoeten


De Brug-Es kerk staat bekend als een kerk waarin goed en graag wordt gezongen. Er wordt meegeleefd met elkaars lief en leed. Het koffiedrinken en de ontmoeting na de kerkdienst is voor veel mensen belangrijk en iedereen is hierbij, net als in de diensten, van harte welkom. De zomerzangavonden trekken honderden bezoekers uit de wijde regio. Lees hier meer over deze avonden.

Kinderen en jeugd

Het kinderwerk (kindernevendienst en VakantieBijbelClub), de catechese en het jeugdwerk hebben een belangrijke plaats binnen onze kerk. Elke zondag is er kindernevendienst en twee keer per jaar (in de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie) worden er VakantieBijbelclubdagen georganiseerd.
In het winterseizoen is er catechese voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze catechese wordt gegeven door de predikant (oudste groep) en vrijwilligers uit de gemeente voor de andere vier groepen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan horen over Gods liefde en dat Hij nooit iemand in de steek zal laten.

Ouderen

Voor de ouderen in zorgcentrum De Weyert wordt maandelijks een dienst gehouden, waarbij de predikanten van de kerken in Dwingeloo elkaar afwisselen. Door een groep mensen in de gemeente wordt er regelmatig een Eet-inn voor ouderen georganiseerd. 

Alle leeftijden

Door de Missionaire Commissie wordt veel georganiseerd op het gebied van zending en evangelisatie, zoals het inzamelen van oud papier (de opbrengst is voor het missionaire werk), het realiseren van campingdiensten, fiets- en wandeltochten en andere gezellige bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten.
Verder organiseert de Missionaire Commissie een aantal bijzondere kerkdiensten of bijeenkomsten waaraan een koor of een spreker meewerken.
Voor het organiseren van diensten op de kerkelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren is een speciale groep mensen van verschillende leeftijden actief.

Steun dichtbij en ver weg


Binnen onze kerk hebben we oog en oor voor mensen die hulp nodig hebben. Voor meer informatie, klik hier.

Iedereen kan meedoen

Er is voor iemand die graag met handen of hoofd mee wil doen aan het gemeentewerk altijd wel een klus op maat, want samen vormen we de kerk.

Het leven vanuit je geloof kan binnen onze gemeente op veel manieren uitgedragen worden. Dat kan door zang, Bijbelstudie, spel of Bijbelquiz, liturgisch bloemschikken, tot acties zoals het versturen van kaarten en het uitdelen van soep. Ieders talent is belangrijk en zo kan er op veel manieren een stukje van Jezus’ liefde uitgedeeld worden. 

Identiteit en visie

De identiteit van de Brug-Es kerk:  Gemeente zijn van de Heer Jezus Christus, gefundeerd in en gericht op Jezus Christus als Heer van de Kerk.

Onze visie: De gemeente als gemeenschap van leerlingen van de Heer Jezus Christus (Matteüs 28:16-20)

Predikant

Sinds januari 2021 hebben we in ds. Mark de Jager een enthousiaste dominee, die een jaar lang de titel ‘jonge theoloog des vaderlands’ mocht dragen. Ds. Mark de Jager is een inspirerende en jonge predikant die in staat is Gods boodschap van de Bijbel te vertalen en inzetbaar te maken voor ons leven van vandaag en morgen.